Impresos

Rrexistro xeral:

Horario : De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas

Rexistro xeral

Uso: Para solicitar á Administración o recoñecemento ou exercicio dun dereito ou o inicio dunha actividade.

Solicitude Xeral

Achega de documentación

Achega de docmentación

Queixas e suxestións

Queixas e suxestións

Denuncias

Denuncia

Alta, baixa e modificacións de datos  no padrón de habitantes

Solicitude de inscrición no padrón municipal de habitantes

Modelo declaración reposnsable para festas populares

Modelo declaración responsable

Modelo declaración reposnsable para festas populares

Modelo declaración responsable

Solicitude cambio domicilio tráfico

Solicitude cambio domicilio tráfico

→ URBANISMO

Comunicación previa actividade con obras con documentación presentada

Comunicación previa actividade con obras

Comunicación previa actividade sen obras con documentación presentada

Comunicación previa actividade sen obras

Comunicación previa actividade cambio de titular

Comunicación previa actividade cambio de titular

Comunicación previa obras peche de parcela

Comunicación previa obras peche de parcela

Comunicación previa obras troco de cuberta

Comunicación previa obras troco de cuberta