Rexistro de actividades de tratamento

En cumprimento da obriga establecida no Regulamento (UE) xeral de protección de datos, 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, o Concello de Pazos de Borbén elabora o rexistro de actividades do tratamento (artigo 30). A entidade responsable da xestión do inventario é o propio Concello e a finalidade do tratamento dos datos correspóndese con cada unha das actividades de tratamento realizadas.

Datos da institución responsable:

Concello de Pazos de Borbén

Calle Pazos, 52

36841, Pazos de Borbén

986497035

estadistica@pazosdeborben.org

A información en materia de protección está dispoñible a través da seguinte ligazón https://pazosdeborben.gal/exercicio-de-dereitos-en-materia-de-proteccion-de-datos-persoais/
A persoa interesada poderá exercer os dereitos aquí recollidos contactando coa persoa delegada de protección de datos a través do seguinte formulario: https://pazosdeborben.gal/deledado-a-de-proteccion-de-datos/

A continuación, recóllese a listaxe en orde alfabética con cada un dos tratamentos de datos.

Actividades e instalacións deportivas
Arquivo Municipal
Atención de dereitos en protección de datos
Biblioteca
Cartafol cidadá
Censo de Animais e Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos
Consultas, reclamacións, queixas e suxestións ao DPD
Contratación
Corporación Local
Dereito de acceso á información pública
Emprego público
Instalacións da Xuventude
Matrimonios civís
Medio ambiente
Notificacións de brechas de seguridade en protección de datos
Ordenación do territorio, urbanismo, vía pública, patrimonio municipal do chan e medio ambiente
Organigrama funcións
Organigrama grupos políticos
Organigrama retribucións netas
Padrón Municipal de Habitantes
Participación cidadá
Patrimonio municipal do chan
Rexistro de entrada e saída
Réxime Interno
Servizo de Abastecemento e Saneamento de Augas
Servizo de Recollida de Residuos Urbanos
Servizos sociais
Velatorio
Xestión de actividades en materia de igualdade
Xestión de Recursos Humanos
Xestión e recadación tributaria
Xestión económica e orzamentaria