Alcaldes do Concello de Pazos

1.841 – Domingo Antonio Muiños.
1.841 – Juán Francisco Santorun.
1.842 – Juán Benito Martínez.
1.843 – Pedro Benito de Taboas.
1.844-45 – Domingo Míguez (de Pazos).
1.846-49 -Manuel González (de Pazos).
1.849 -José Martínez.
1.850-52 -Francisco Vilán.
1.853 -Juán Antonio do Pazo.
1.853 -Francisco Vilán.
1.854-56 -Domingo Míguez.
1.856-58 -Francisco Vilán.
1.959-64 -Domingo Míguez.
1.965-66 -Domino Martínez García.
1.867-69 – Domingo Míguez Martínez.
1.869-71 -José Benito Míguez.
1.872 -Manuel Vidal Casqueiro.
1.872-73 -Bernardo Couñago Vidal.
1.873-85 -Pedro Carballo Cernadas.
1.885-91 -Francisco Fragueiro Soto.
1.891-1.907 -Francisco Martínez Vidal.
1.907 -José Míguez Outerelo (INTERINO).
1.908-11 -Francisco Fragueiro Soto.
1.912-14 -Alejo Real Soto.
1.914-23 -Enrique Domínguez Iglesias.
1.923 -Manuel Fernández Martín.
1.924 -Avelino Martínez Mouriño.
1.924-25 -Marcial Couñago Míguez.
1.925-26 -José María Orge Alonso.
1.926-36 -Enrique Domínguez Iglesias.
1.938-44 -José Vilán Couaago.
1.945-47 -Arturo Míguez Casqueiro.
1.947-48 -Emilio Soto Costa (ACCIDENTAL).
1.949 -Agapito Nogueira Rivas (ACCIDENTAL – 2 MESES).
1.949-63 -Arturo Míguez Casqueiro.
1.963-66 -Marcelino Cal Tunel.
1.966-83 -Alejo Real Fragueiro.
1983-99 -Manuel Ramón Conde Romero.
1.999-2023 Andrés Iglesias Rodríguez
2023 Xosé Luciano Otero Camiña