Servizos sociais

Atención en Servizos Sociais previa cita no teléfono 986 497 035
Horario de atención ao público:
Luns, mércores e xoves de 09:00 h a 14:00 h

ssocial(arroba)pazosdeborben.org

Concello de Pazos de Borbén,
Lugar Pazos, 52
36841 Pazos de Borbén
(Pontevedra)

Curtametraxe: 8M-Mulleres traballadoras de Pazos de Borbén.

Curta creada por Código Diverse, o equipo de apoio LGTBIQ+ e igualdade de xénero do CPI Curros Enríquez. O equipo está formado por alumnado de 2º, 3º e 4º da ESO, o orientador e unha mestre de educación primaria.
O obxectivo do equipo, desde a súa creación en 2019, foi a de visibilizar a diversidade afectivo-sexual e familiar da sociedade cunha perspectiva feminista. Desde o inicio realízanse numerosas actividades aproveitando a conmemoración dos días sinalados no calendario escolar como por exemplo este 8M, no que se decidiu dar voz a algunhas mulleres traballadoras da contorna.
A elaboración do guión, a conducción das entrevistas e a gravación foron desenvoltas na súa totalidade polo alumnado de Código Diverse, baixo a coordinación do orientador do centro.

Os servizos sociais comunitarios  constitúen o acceso normalizado e o primeiro nivel de intervención do sistema galego de servizos sociais

Configúranse como servizos de carácter integrador, o que os constitúe na principal instancia do sistema para o desenvolvemento de intervencións de carácter preventivo, de atención integral a persoas e familias e de incorporación social e laboral.

Funcions: 

 1. O estudo e diagnóstico social da comunidade, que implica a detección e análise de necesidades e demandas, explícitas e implícitas, no seu ámbito de intervención.
 2. A elaboración dun plan de intervención comunitario acorde coas necesidades detectadas ou anticipadas no diagnóstico social.
 3. A identificación de grupos de poboación vulnerables e a detección precoz de situacións de risco para o desenvolvemento de actuacións de carácter preventivo e de promoción social.
 4. A atención das situacións individuais, a información en relación coas demandas presentadas, o diagnóstico e a valoración técnica previa e a consecuente intervención no caso, que incluirá, cando sexa conveniente, a derivación cara ao recurso idóneo dentro do sistema galego de servizos sociais ou a outros sistemas de benestar ou a asistencia nos trámites necesarios para acceder a outros recursos.
 5. A participación na xestión das prestacións económicas e o seguimento dos correspondentes proxectos personalizados de intervención nos termos establecidos na normativa específica en materia de inclusión social.
 6. A xestión do servizo de axuda no fogar, así como a participación na xestión das prestacións destinadas a garantir a autonomía persoal e a atención á dependencia, nos termos establecidos na normativa que resulte aplicable.
 7. A información, a orientación e o asesoramento a toda a poboación, facilitando o seu acceso aos recursos sociais.
 8. O fomento da participación activa da cidadanía mediante estratexias socioeducativas que impulsen a solidariedade e a cooperación social organizada.
 9. O mantemento actualizado do sistema de información de persoas usuarias.
 10. A coordinación efectiva cos distintos sistemas de benestar e protección social que actúen no seu territorio, así como coas entidades de iniciativa social autorizadas que poidan complementar a súa actuación.
 11. A cooperación con outras administracións e poderes públicos na remisión de información necesaria nos procedementos que correspondan en relación cos servizos sociais comunitarios e as súas persoas usuarias, sen prexuízo da observación das garantías establecidas na normativa sobre protección de datos de carácter persoal.

PROGRAMAS: 

1.- Programa de valoración orientación e información

2.- Programa de axuda no fogar de dependencia e libre concorrencia

3.- Programa básico de inserción social

ÁREA MULLER

Temos convenio co CIM de Soutomaior  para atención psicolóxica e atención xurídica.

A derivación ao CIM realízase a través dos servizos sociais do concello de Pazos de Borben.

Dercargar guía recursos muller.

 

Aplicación EscApp

EscApp é unha aplicación da SX de igualdade da Xunta de Galicia en colaboración co CPEIG que ten como obxectivo proporcionar información de utilidade ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia de xénero e a todas as persoas que poidan axudar a terminar con este tipo de situacións.

A App discorre a través de 6 ítems moi sinxelos e prácticos:

1.- Primeiros sinais dos malos tratos: Pautas para identificar si estás a vivir potencias situacións de malos tratos
2.- Que facer: consellos e indicacións de como proceder tanto lla muller é vítima de violencia directamente ou pautas de como actuar para calquera persoa que teña coñecemento dunha situación deste tipo
3.- Tips para a túa seguridade: ofrece pautas de actuación a quen viva situacións de violencia, tanto se aínda non abandonou a devandita situación (ofrece consellos claros e directos de como proceder para romper con ela), como si xa se denunciou a situación (ofrece consellos para a seguridade física da vítima)
4.- Preguntas frecuentes: contén a resposta ás preguntas que as mulleres que padecen violencia de xénero realizan de maneira recorrente, sobre todo en relación coa denuncia e a súa interposición, sobre a orde de protección e o que implica e sobre os recurso dos que pode dispoñer.
5.- Preto de min: Activa a través do geoposicionamento da vítima ou persoa que use a APP todo o directorio de recursos existente en Galicia: CIMs, comisarias, hospitais, xulgados específicos etc.
6.- Directorio: Figuran os datos completos da totalidade dos recursos existentes en Galicia (direccións e teléfonos)
7.- Chama e infórmate: Chan con pulsar esta opción de establece a chamada directa co 016 ou co teléfono 900400273 de información ás mulleres
8.- Galería audiovisual: enlaza coa canle que a Secretaría xeral da Igualdade ten activo en youtube e no que se soben os diferente produtos audiovisuais que se elaboren en diferentes proxectos. Actualízase automaticamente, de maneira que actualizada a canle actualizada a App.